ยินดีต้อนรับ
Home 1 เกี่ยวกับเรา 1 เป้าประสงค์ (Goals)

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความสุข 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอและตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. ผู้ปกครอง ครอบครัว  ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4. สถานศึกษามีปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอหลากหลายได้มาตรฐาน 5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 6. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

About root

Leave a Reply