ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

เรื่อง
วันที่
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
20/10/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
19/10/2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน
10/10/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
25/09/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
25/09/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
21/09/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
21/09/2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
4/09/2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน
4/09/2566
ประกาศ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2565
17/05/2565
เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
8/02/2565
ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564
17/05/2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
30/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน
29/09/2563
ประกาศใช้แผนพัฒนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
15/05/2563