Home / งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

เรื่อง
วันที่
เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
8/02/2565
ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2564
17/05/2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
30/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน
29/09/2563
ประกาศใช้แผนพัฒนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
15/05/2563