ยินดีต้อนรับ
Home 1 เกี่ยวกับเรา 1 พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยสมรรถนะ ทักษะ เป็นไปตามศักยภาพ 2.  สรรหาครู บุคลากรทางการศึกษาเพียงพอตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง 3.  ประสานสัมพันธ์ สร้างและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง  ครอบครัว  ชุมชน ภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 4.  จัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพได้มาตรฐาน 5.  บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 6.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนการสอน         

About root

Leave a Reply