ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

การประชุมคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการประชุมคัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการประยุกต์แนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

การประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยท่านดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรกุณา ปลัด อบจ.ขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่

ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ และครูชโลธร​ ขามธาตุ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การใช้โปรแกรม GeoGbra กับการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (KKU Smart Learning)

ระหว่างวันที่​ 17 -​18​ ธันวาคม​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมาย​คุณครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ และครูปาจรียา​ สีทัดยศ​เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGbra กับการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ (KKU Smart Learning) ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

การให้ความรู้ และขั้นตอนการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

วันที่​ 9 ธันวาคม​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ และขั้นตอนการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ นายอัครวิทย์ พิมพ์ดี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ​ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน​ วิทยากร​จากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านขาม​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูประวัติ เพียสมนา ครูนฤพล พลคาม ครูพนาไพร บุตรพรม และครูคฑา นารมย์ เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ครูปารีณา ศิริพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

กิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล และครูศิริธร วงชาลี เข้าประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste!)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูชโลธร ขามธาตุ และครูธนายุทธ วรพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste! ) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning)

ระหว่างวันที่​ 13-14 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ​สุภภาภรณ์ มาอุ้ย หมอบหมาย คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ และคุณครูปาจรียา สีทัดยศ​ ร่วมโครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่านโปรแกรม ZOOM