ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) สำหรับครูผู้สอน

วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยศรีหา คุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ และคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) สำหรับครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูเก้า โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

กิจกรรมค่ายวิชาการ “Healing Mind Camp” ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมค่ายวิชาการ “Healing Mind Camp” ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลการทางการศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ณ หอประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีท่าน ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ปรึกษาแนวทางการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการ

วันที่ 7 เมษายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และร่วมปรึกษาแนวทางการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

วันที่ 6 เมษายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) โดย คุรุสภา ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ศึกษาดูการงานบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 เมษายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางไปส่ง ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา และร่วมศึกษาดูการงานบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลการยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 4 เมษายน 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสะท้อนผลการยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

การประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วันที่ 28 มีนาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

อบรมพัฒนาการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระยะที่ 3 โครงการอบรมพัฒนาการจัดทำสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC (Ethics in Professional Learning Community)

วันที่ 26 มีนาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-PLC (Ethics in Professional Learning Community) ประจำปี 2566 สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ซึ่งจัดโดยคุรุสภา ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom