ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

โครงการอบรมพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning Innovation)

วันที่​ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการกำธร สวัสดิ์นะที ได้มอบหมายให้ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม คุณครูขวัญภิรมย์ ปะระทัง และคุณครูสุนิตตา บรรลุจิตร ​เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning Innovation) สำหรับครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องกรีน 1 โรงแรมกรีนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ช่วงที่ 1 ส่วนย่อยที่ 1

วันที่​ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการกำธร สวัสดิ์นะที ครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ช่วงที่ 1 ส่วนย่อยที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการบริหารจัดการงานวิชาการ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โครงการสัมมนาถอดบทเรียนการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 และ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่​ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูปารีณา ศิริพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 และ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

วันที่​ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการกำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย โดยก่อนเข้ารวาระการประชุมได้มีกิจกรรมอวยพรผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน และกิจกรรม แนะนำบุคลากร ใหม่ คือ ท่านรองผู้อำนวยการกำธร สวัสดิ์นะที พร้อมด้วย คุณครูสุนิตตา บรรลุจิตร คุณครูธนากร ชีกว้าง คุณครูจุฑาวัชร หลานวงษ์ และคุณครูกรรชัย ศรีดี

เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning

วันที่​ 28-29 ตุลาคม​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ​ สุภภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม คุณครูขวัญภิรมย์ ปะระทัง และคุณครูสุนิตตา บรรลุจิตร ​เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning

วันที่​ 28-29 ตุลาคม​ 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม คุณครูขวัญภิรมย์ ปะระทัง และคุณครูสุนิตตา บรรลุจิตร ​เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

วันที่ 2-12 ตุลาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูจุฑาวัชร หลานวงษ์ นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชโลธร ขามธาตุ และคุณครูศิริธร วงชาลี เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) โดยมีท่าน ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชาลิสา ศรีเคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาฯ

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ และคุณครูชโลธร ขามธาตุ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล