ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​

ระหว่างวันที่​ 8-10 กันยายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ สังกัด​ อบจ.ขอนแก่น ณ​ เรือนนภา​ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท​ แอนด์​ โฮเทลขอนแก่น

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา พร้อมด้วย ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น” หลักสูตร Workshop_17 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม –31 ตุลาคม 2564

เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์

นที่ 8 กรกฏาคม 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ดำเนินการจัดการเสวนาวิชาการ : เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตอนการศึกษาความเข้าใจมโนมติคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้สถานการณ์จริงและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 Practices ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยนายพนาไพร บุตรพรม นางพรรณี เถาว์ทิพย์ นางหงส์ลุน สะท้านบัว ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา เป็นวิทยากร

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะวิทยากร ในการนี้ นางณกันยา ไวคำ หน.กลุ่มงานนิเทศฯ ได้มาพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม​ ณ โรงแรมโซเทลขอนแก่น

เสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ และคณะครู​ เข้าร่วมกลุ่มงานนิเทศฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และ นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นคณะวิทยากร

กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู​ และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน

ระหว่างวันที่​ 17-18 มิถุนายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูอดิศักดิ์​ โคตรชุม​ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู​ และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน​ โรงเรียนปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น​ ณ​ โรงแรมเนทแกรนด์เทลขอนแก่น

โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล และครูศิริธร วงชาลี รับการนิเทศโครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปี 2564​ ณ​ หอประชุมศักดิ์เทวา

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมโซเทล ขอนแก่น

ประชุมเชิงประฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยกาสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปรฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา