ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ท่าน ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน “กิจกรรมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)”

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)” ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ คุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพื่อสังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยท่านดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

วันที่​ 28​ พฤษภาคม​ 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการ​สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ได้มอบหมายให้ คุณครูอดิศักดิ์ โคตรชุม และคุณครูชาลิสา ศรีเคน​ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565​ โดยท่าน​ ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ท่านธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ​ โรงเเรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยและการอ่านภาษาอังกฤษฯ

วันที่​ 21​ พฤษภาคม​ 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการ​สุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ครูปารีณา ศิริพูล​ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย​ และครูศิริธร​ วงชาลี​ ครูณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา​ต่างประเทศ​ และครูอรุณรัตน์​ ชินนะวงษ์​ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยและการอ่านภาษาอังกฤษให้ยั่งยืนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์​การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น​ ปีการศึกษา​ 2565​ ในโอกาสนี้​ ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา​ ปลัดองค์การบริหาร​ส่วนจังหวัดขอนแก่น​ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ​ ห้องภูพาน​ โรงเเรมขอนแก่นโฮเต็ล

ประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คุณครูคฑา นารมย์ เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประชุมเปิดภาคเรียนที่​ 1/2565

เมื่อวันที่​ 11 พฤษภาคม​ 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากร​ทางการศึกษา​ จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่​ 1/2565​ กิจกรรมแนะนำตัวนักศึกษาฝึกสอน​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

อบรมโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

ระหว่างวันที่​ 5-6 พฤษภาคม​ 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูพรรณี​ เถาว์ทิพย์​ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ และครูพนาไพร​ บุตรพรม​ ครูณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ​ และครูอรุณรัตน์​ ชินนะวงษ์​ ครูอัจฉราภรณ์​ ต้นกันยา​ และครูอรรถพล​ พัจนา​ เข้าร่วมอบรมโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565″ ภายใต้หัวข้อการบรรยายพิเศษ “การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ผ่านระบบออนไลน์​ ในโอกาสนี้ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผ่านแอปพิเคชั่น​ zoom