ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

ประชุมเชิงปรฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยกาสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปรฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

การสะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนใสโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC Revise

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการสะท้อนผล การศึกษาชั้นเรียนใสโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งหารเรียนรู้ PLC Revise ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย และ คุณครูพรรณี เถาว์ทิพ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมการจัดทำแผนกาจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องสมุด โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ยินดีต้อนรับท่านสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา, ท่านศึกษานิเทศก์ ณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ท่านศึกษานิเทศก์ ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ ท่านศึกษานิเทศก์ ประทุมมา คำละมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการติดตามการนิเทศ ด้วยความยินดียิ่ง

งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม #งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC# ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์ การยกรระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดปี 2563 ถึงช่วงเวลาสรุปผลการดำเนินงาน และเล่าสู่กันฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนวทางต่อไปเพื่อให้เกิดวิถีแห่งความยั่งยืน #เป็นวิถีการปฏิบัติที่ดี ต่อเนื่อง ยั่งยืน

อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป