ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน

โครงการฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

ระหว่างวันที่​ 23-24 พฤษภาคม​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ​ สุภภาภรณ์ มาอุ้ย หมอบหมาย คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ และคุณครูปาจรียา สีทัดยศ​ ร่วมโครงการฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของคุณครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการอบรมรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1​และระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 4​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

ระหว่าง​ 24​ -​28​ เมษายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และ​บุคลากร​ทางการ​ศึกษา​ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 1​และระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปีที่​ 4​ ประจำปีการศึกษา​ 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมความรักสถาบันเสริมสร้างความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาซึ่งกิจกรรมนี้จะเก็บเป็นความประทับใจให้กับเราชาวพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผอ.สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยท่าน ร้อยเอกสุทธา จำเปีย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในครั้งนี้

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 23 -25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ระหว่างวันที่ 22 -25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูชาลิสา ศรีเคน และฝ่ายบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยมีโรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น โรงเรียนพระธาตุขามแก่น โรงเรียนบ้านโนนเชือก โรงเรียนบ้านโคกท่า

กิจกรรมจิตอาสา เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูนฤพล พลคาม ครูธนายุทธ วรพันธ์ และครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

พิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุขามแก่น เพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ณ ลานพิธีหน้าองค์พระธาตุขามแก่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูธนายุทธ วรพันธ์ นำนักเรียนชุมนุม ดนตรี-นาฏศิลป์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาพระธาตุขามแก่น เพื่อดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ ณ ลานพิธีหน้าองค์พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)