ยินดีต้อนรับ
Home 1 Author Archives: root

Author Archives: root

การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ เรื่อง การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​

ตำแหน่ง​ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว​ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162

การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ ครูช่วยสอน​ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ เรื่อง การ​​รับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน​ ตำแหน่ง​ #ครูช่วยสอน​ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังนี้

1.​ สาขาวิชาคณิตศาสตร์​ จำนวน 2​ อัตรา

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

4. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา​ จำนวน​ 1​ อัตรา

5.​ สาขาวิชาดนตรี จำนวน​ 1​ อัตรา

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว​ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 – 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โทรศัพท์ 0-4343-6162

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนสังคมศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนสังคมศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนพลศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชโลธร ขามธาตุ และคุณครูศิริธร วงชาลี เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) โดยมีท่าน ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ จากท่านบุษกร ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชาลิสา ศรีเคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดการศึกษาพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาฯ

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ และคุณครูชโลธร ขามธาตุ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย