ยินดีต้อนรับ
Home 1 Author Archives: root

Author Archives: root

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล #กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การควบคุมยาสูบในพื้นที่กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูอดิศักดิ์ โคตรชุม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการควบคุมยาสูบในพื้นที่กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สสส. ได้อุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นรณให้ลด ละ เลิก บุหรี่ และสารเสพติดในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ อีกทั้งเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ต่อไป

การสนับสนุนชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และสมุดเรียน ตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน #ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนำโดยท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และสมุดเรียน ตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา 2566

แสดงความยินดีกับ ท่านรองผู้อำนวยการ ถนอมพรรณ แสนนาม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองผู้อำนวยการ ถนอมพรรณ แสนนาม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้างานระเบียบวินัย ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

📢📣 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ส.ต.ต.จักรพรรดิ์ น้อยศรี ที่สามารถคว้า #เหรียญทอง 🥇กีฬาทุ่มน้ำหนัก ชาย ในการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชาขอบคุณภาพจาก SIAMSPORT และ Jakkrapat Mark

โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพของผู้เรียน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 การวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศักยภาพผู้เรียน โดยมีท่านศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตา เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานพัฒนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานพัฒนาครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา)

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยววชาญทางวิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา) เส้นทางขอนแก่น-ระยอง-จันทบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรูง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมเชียร์และส่งกำลังแรงใจให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นายจักรพรรดิ์ น้อยศรี

📢📣 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเชียร์และส่งกำลังแรงใจให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นายจักรพรรดิ์ น้อยศรี ในการเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา

ปฎิทิน

พฤษภาคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

สื่อการเรียนรู้ e-Leanrning