Daily Archives: 3 มีนาคม 2023

ครูชโลธร ขามธาตุ และครูชัยวัฒน์ หายักวงษ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่ ... Read More »