ยินดีต้อนรับ
Home 1 2022 1 สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2022

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูณรงค์เดช หารจันทร์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 28​ สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูณรงค์เดช หารจันทร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และการจัดการเรียนการสอน ปี 2565 ณ ห้องประชุมภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา ที่ 4

วันที่ 26 – 28​ สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมาย คุณครูประวัติ เพียสมนา นำนักเรียน จำนวน 2 คน คือ นางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย และ นายรัชพงศ์ มาลาศรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา ที่ 4 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม ผลปรากฏว่า- นายรัชพงศ์ มาลาศรี ได้รางวัลเหรียญทอง กีฬาขว้างจักรชาย- น.ส.เชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย ได้เหรียญทองแดง กีฬาขว้างจักรหญิง

ค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 (ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน)

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูชโลธร ขามธาตุ และคุณครูนฤพล พลคาม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 (ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน) ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่เวทีมาตรฐานสากล

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่เวทีมาตรฐานสากล โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 (ครู และบุคลากรทางการศึกษา)

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม คุณครูชโลธร ขามธาตุ และคุณครูนฤพล พลคาม เข้าร่วมโครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 (ครู และบุคลากรทางการศึกษา) โดยมีท่าน ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ทแอนด์ โฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (PTP Academy Camp 2022)

วันที่ 19​ สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (PTP Academy Camp 2022) ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยมี ท่านณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และท่านประทุมมา คำละมูล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี และชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม พร้อมร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูปารีณา ศิริพูล คุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว คุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ และ คุณครูพนารัตน์ ใจหมั่น เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่าน ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากร คือ อาจารย์ก่อการ ฝอดสูงเนิน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

วันที่ 3-11​ สิงหาคม 2565​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมาย คุณครูประวัติ เพียสมนา นำนักเรียน จำนวน 2 คน คือ นางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย และ นายรัชพงศ์ มาลาศรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง