ยินดีต้อนรับ
Home 1 2022 1 มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2022

พิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้คุณครูชาลิสา ศรีเคน นำนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ในโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ คือ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา, คุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูประวัติ เพียสมนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 การประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน โดยท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ท่าน ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้คุณครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูณิชาภัทร พรรณขาม ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนสังคมศึกษาฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนสังคมศึกษาฯ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย