ยินดีต้อนรับ

Daily Archives: 10 พฤศจิกายน 2021

การนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.30 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดยท่านธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร​ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ท่านสุภาวดี แก้วสำราญ (ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา) ท่านศน.​ ณกันยา ไวคำ (หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา), ท่านศน.ศิริกุล ทัพซ้าย (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ), ท่านศน.ประทุมมา คำละมุล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ), นางสาววรางคณา บุรานนท์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน) และนางสาวชนินาถ สุวรรณศรี (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 -12.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทยจำกัด และศูนย์สะเต็มศึกษา สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat) โดยท่าน ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.วรรณภา สมตา​ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา