ยินดีต้อนรับ
Home 1 2021 1 พฤศจิกายน

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2021

เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูประวัติ เพียสมนา ครูนฤพล พลคาม ครูพนาไพร บุตรพรม และครูคฑา นารมย์ เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รับฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันเชื่อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่​ 25 พฤศจิกายน ​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย​ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ครูปารีณา ศิริพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้าฝ่ายปกครอง ครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้าฝ่ายบริการ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา​ บริจาคน้ำดื่มและนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ​ รับฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันเชื่อไวรัส Covid-19 ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน​ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครั้งนี้ ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง

รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ครูปารีณา ศิริพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

กิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล และครูศิริธร วงชาลี เข้าประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste!)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูชโลธร ขามธาตุ และครูธนายุทธ วรพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste! ) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น

โครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning)

ระหว่างวันที่​ 13-14 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ​สุภภาภรณ์ มาอุ้ย หมอบหมาย คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ และคุณครูปาจรียา สีทัดยศ​ ร่วมโครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่านโปรแกรม ZOOM

การนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.30 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นำโดยท่านธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร​ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, ท่านสุภาวดี แก้วสำราญ (ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา) ท่านศน.​ ณกันยา ไวคำ (หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา), ท่านศน.ศิริกุล ทัพซ้าย (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ), ท่านศน.ประทุมมา คำละมุล (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ), นางสาววรางคณา บุรานนท์ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน) และนางสาวชนินาถ สุวรรณศรี (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 -12.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิต ประเทศไทยจำกัด และศูนย์สะเต็มศึกษา สำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat) โดยท่าน ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.วรรณภา สมตา​ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการ นายสุริยัน ชมอาสา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวอริญรดา ธนารัชต์ญาดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นางสาวสุชานาถ ภูนามูล นักวิชาการสาธารณสุขทันตสาธารณสุข นางสาวณัชนิชา สนธิศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย