ยินดีต้อนรับ
Home 1 2021 1 กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2021

เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์

นที่ 8 กรกฏาคม 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ดำเนินการจัดการเสวนาวิชาการ : เรื่องเล่าจากวง PLC ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตอนการศึกษาความเข้าใจมโนมติคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึมและทรงกระบอก โดยใช้สถานการณ์จริงและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ 5 Practices ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยนายพนาไพร บุตรพรม นางพรรณี เถาว์ทิพย์ นางหงส์ลุน สะท้านบัว ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา เป็นวิทยากร

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะวิทยากร ในการนี้ นางณกันยา ไวคำ หน.กลุ่มงานนิเทศฯ ได้มาพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม​ ณ โรงแรมโซเทลขอนแก่น