ยินดีต้อนรับ
Home 1 2021 1 มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2021

การนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลาการศึกษา และนักเรียน ร่วมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ณ ห้องประชุมศึกดิ์เทวา

พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ และคณะครู​ เข้าร่วมกลุ่มงานนิเทศฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และ นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นคณะวิทยากร

กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู​ และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน

ระหว่างวันที่​ 17-18 มิถุนายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูอดิศักดิ์​ โคตรชุม​ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู​ และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน​ โรงเรียนปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น​ ณ​ โรงแรมเนทแกรนด์เทลขอนแก่น

โครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล และครูศิริธร วงชาลี รับการนิเทศโครงการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประจำปี 2564​ ณ​ หอประชุมศักดิ์เทวา

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล (กิจกรรมปฐมนิเทศ)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล (กิจกรรมปฐมนิเทศ) ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทลัย

กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ขอขอบคุณพ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนบ้านขาม ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมโซเทล ขอนแก่น

ประชุมเชิงประฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยกาสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปรฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา