ยินดีต้อนรับ
Home 1 การประเมินล่าสุด

การประเมินล่าสุด

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานข้าราชการครูที่ยื่นคำขอรับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๓

วันที่ 8 ธันวาคม 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลการทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินผลงานข้าราชการครูที่ยื่นคำขอรับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๓ นำโดย ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลการทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ท่านนำศิลป์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น, ท่านเจริญชัย ล่ามสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และท่านสุภลักษณ์ ดียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ณ หอประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และNational Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และNational Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์อรรค อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof. Akira Mitamura ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย Fukui, Japan และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) ห้องเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา พลศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา พลศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูประวัติ เพียสมนา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ซึ่งมี ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ซึ่งมี ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน

ร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และNational Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์อรรค อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof. Akira Mitamura ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย Fukui, Japan และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) ห้องเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา แนะแนว ครั้งที่ 1

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา แนะแนว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชาลิสา ศรีเคน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมสังเกตชั้นเรียน

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมสังเกตชั้นเรียน

คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวรันวิภา ลัคนาพรวิสิฐ ผอ.สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, ผศ.ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎนครราชสีมา, ดร.อดิศร ก้อนคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร , ดร.กรุงศรี พิมพ์พรหม ผอ.ร.ร.บ้านหนองบอน จ.ยโสธร, ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น, นายสุวัฒน์ แพงกันยา นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และว่าที่ ร.ต. พัธนชัย จันทกร เจ้าหน้าที่ทั่วไปสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นคณะกรรมการประเมิน ทั้งร่วมชมการเปิดชั้นเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว และวิชาแนะแนว โดยคุณครูชาลิสา ศรีเคน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย