Home / การประเมินล่าสุด

การประเมินล่าสุด

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น​ ตำแหน่ง​ ครู วิทยฐานะ​ ครูเชี่ยวชาญ​

เมื่อวันที่​ 5​ มกราคม​ 2566 ​โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ... Read More »

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท ... Read More »

รับการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่​ 30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโ ... Read More »

โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

เมื่อวันที่่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย น ... Read More »

การนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00-16.30 น. โรงเรียนพระธ ... Read More »

โครงการวิจัยรูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 -12.00 น. โรงเรียนพระ ... Read More »