ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ในโครงการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ในโครงการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) โดยมีท่านศึกษานิเทศก์ ประทุมมา คำละมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญและร่วมศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ

วันที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ🖊 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูณิชาภัทร พรรณขาม

วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูณิชาภัทร พรรณขาม ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์อรรค อินทร์ประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof. Akira Mitamura ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย Fukui, Japan พร้อมด้วย ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น และคณะครูจากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเปิด (Open Approach) ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา

วันที่ 18 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ในโครงการพัฒนาระบบวิชาการ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยะที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ โดยมีท่านศึกษานิเทศก์ ดร.วรรณภา สมตา และคุณครูปารีณา ศิริพลู เป็นผู้เชี่ยวชาญและร่วมศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย