ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม วงรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม วงรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

วันที่ 4 เมษายน 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ืท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ในโครงการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ในโครงการจัดการเรียนรู้แบบฉลาด (Smart Learning) ตามแนวทางโรงเรียนสอนคิด (Thinking School) โดยมีท่านศึกษานิเทศก์ ประทุมมา คำละมูล เป็นผู้เชี่ยวชาญและร่วมศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะตามศักยภาพ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ

วันที่ 31 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ

วันที่ 26 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาการคำนวณ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูชโลธร ขามธาตุ🖊 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูณิชาภัทร พรรณขาม

วันที่ 25 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมศึกษาชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูณิชาภัทร พรรณขาม ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย