Home / งานประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๕

About root

Leave a Reply