ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)

ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูณัทชุดา บุติมุลตรีเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รหัสหลักสูตร ๖๔o๓o๘-๖๔) ณ โรงแรมเดอะพาลาโซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

About root

Leave a Reply