ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมโซเทล ขอนแก่น

About root

Leave a Reply