ยินดีต้อนรับ
Home 1 เกี่ยวกับเรา 1 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน กลยุทธ์  1.1  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทย กลยุทธ์ที่  1.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ  ทักษะเป็นไปตามศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่  2.1 สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอเหมาะสมกับมาตรฐาน ตำแหน่ง กลยุทธ์ที่  2.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญสู่ครูมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ยุทธศาสตร์การประสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา กลยุทธ์ที่  3.1 ประสานสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งและยกระดับการมีส่วนร่วมทางการ ศึกษาของผู้ปกครอง  ครอบครัว  ชุมชนภาคีเครือข่ายทางการศึกษาให้ต่อเนื่องเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4.1  จัดหาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ หลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ หลากหลายมีคุณภาพได้มาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน กลยุทธ์ที่ 5.1  บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ 6.1 น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

About root

Leave a Reply