ยินดีต้อนรับ
Home 1 เกี่ยวกับเรา 1 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

   “สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน รักกีฬา  รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”

About root

Leave a Reply