ยินดีต้อนรับ
Home 1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเช้า กลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมฝึกอบรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/67

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการจัดหาปัจจัยเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/67
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โครงการพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมยกระดับผลสัฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน (กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อม.1 และม.4)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลโครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/67
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารประจำทางสำหรับรับส่งนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/67
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี (กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรบทักษะความเป็นเลิศด้านดนตรี) โครงการบริหารจัดการโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/67
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กิจกรรมฝึกอบรบค่ายดนตรี นาฏศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/67
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/วันคริสต์มาส
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส าหรับจัดท าสื่อการเรียนการสอน (โครงการจัดหาและพัฒนาปัจจัย
เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน
สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ (อุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ใน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
29/10/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กิจกรรมค่ายวิชาการ Healing Mind ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซื้อตู้และโต๊ะ จำนวน ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/66
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำป้ายนิเทศส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

14/09/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/66
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายให้ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในห้องเรียน จำนวน ๔๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ สำหรับนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬากรีฑาและกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ รายวิชาฟุตบอลเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำเอกสารสรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/66
ประกาศ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมค่ายดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ – ส่ง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ smart TV สำหรับห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬา กรีฑาและกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ /อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปูกระเบื้องอาคาร ข จำนวน ๓ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21/07/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/66
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ อก. ๔๔๖-๖๑-๐๗๒๗ และ อก. ๔๔๖-๕๘-๐๔๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับฝึกอบรมค่ายดนตรีสากล ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14/07/66
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬากรีฑาและกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/07/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 41/2566)
30/06/66
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำวารสารและจัดทำเอกสาร งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยาสำหรับรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์ท้าความสะอาด สุขภัณฑ์ ห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด (กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเขตพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 38/2566)
31/05/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 37/2566)
29/05/66
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์สeหรับใช้ในกิจกรรมคัดกรองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน (ฉบับที่ 36/2566)
11/05/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารเย็น สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อพาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 35/2566)
03/05/66
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 34/2566)
01/05/66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน (ฉบับที่ 33/2566)
17/04/66
ประกาศ  เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับอบรมกิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/66
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิธีเจาะจง
04/04/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 32/2565)
30/03/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 31/2565)
30/03/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/256
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์ สาหรับใช้ในกิจกรรมอบรมทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมอบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/03/2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 29/2565)
28/03/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 30/2565)
28/03/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ามันเครื่อง/กรองเครื่อง/กรองโซล่า/ล้างแอร์/อัดจารบี
สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กจ 4822 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดทาแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับชุมชน (กิจกรรมนาความรู้สู่ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2566
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 27/2565)
13/03/66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 28/2565)
13/03/66
ประกาศ เรื่องผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักเศษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมเพิ่มเวลารู้บูรณาการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/66
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/66
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมฝาผนัง ๒๔ นิ้ว จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กิจกรรมฝึกอบรมค่ายดนตรี-นาฏศิลป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาหรับใช้พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์สาหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สาหรับใช้ในกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสาหรับแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2566 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุในการจัดทาแบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2566 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2566  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ายาท้าความสะอาดสุขภัณฑ์ ห้องน้า ห้องส้วม และบริเวณต่างๆของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2566  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สาหรับจัดทาวารสารและจัดทาเอกสาร งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2566   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงสวนเศรษฐกิจพอเพียงให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมปลูกผักรักษ์โลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2566  
 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2566 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาสาหรับบริการแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2566 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจาทาง รับ-ส่ง นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด(กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาเขตพื้นที่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ปลูกผักรักษ์โลก” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตาแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
09/01/2566
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตาแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน
07/01/2566
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/วันคริสต์มาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาสีสำหรับในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2565
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตาแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน
20/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/12/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักกีฬา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 23/2565)
28/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานสอน (ฉบับที่ 22/2565)
27/10/2565
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 19/2565)
18/10/2565
จ้างเหมาบริการทำอาหารนักกีฬา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 20/2565)
18/10/2565
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 21/2565)
18/10/2565
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการงานการสอน (ฉบับที่ 21/2565)
12/10/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมอบรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย กิจกรรมสภานักเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหารด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้าย กิจกรรมสภานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา สำหรับใช้ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬากรีฑาและกีฬาฟุตซอล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการตาม
หลักปรัชญา (กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
13/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมชุมนุม
ชั้น ม.1-6 (กิจกรรมเพิ่มเวลารู้บูรณาการชุมนุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์จัดทำทะเบียน ข้อมูลสำคัญ ประวัติและผลงานของปราชญ์ชาวบ้านด้านต่างๆ ของตำบลบ้านขาม
(กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากต้นกก
(กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมฟุตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับส่งเสริมความเป็นเลิศ รายวิชา
เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการฝึกทักษะทางวิชาการ
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล รหัสพัสดุ อก.272-51-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
อาหารไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/09/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน
สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมส่งเสริมความ เป็นเลิศ รายวิชาเพิ่มเติมกีตาร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ฝึกอบรมค่ายดนตรีสากล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำเอกสารสรุปรายงานและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬา(เดือนกันยายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/08/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาที่เข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬาที่เข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬา
กรีฑาและกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาดนตรี
27/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทาง (กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาดนตรี
26/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2565
ประกาศโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเรือนเพาะชำและสวนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬา กรีฑา
และกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2565
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาดนตรี
11/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/07/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ห้องสมุดโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานในห้องเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เลขครุภัณฑ์ อก.๐๔๐-๖๐-๐๐๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2565
                                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักกีฬา กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬา กีฑาและกีฬาฟุตบอล สู่ความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมไหว้ครู(โครงการส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/06/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์ท้าความสะอาด สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/06/2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน ฉบับที่ 12/2565
2/06/2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 9/2565)
31/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ (ฉบับที่11/2565)
30/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 8/2565)
27/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Printer Epson L360 รหัสทรัพย์สิน อก.416-60-05255
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2565
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน (ฉบับที่ 10/2565)
 
20/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักกีฬา
ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2565
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (ฉบับที่ 7/2565)
11/05/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
กิจกรรมอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/04/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม กิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อ/เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินท่อประปาในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2565
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูจ้างเหมาบริการสอน (ฉบับที่ 27/2565)
13/03/65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์
โลโก้โรงเรียน และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/03/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564
23/02/2565
กำหนด วัน เวลา และวิธีการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
21/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำแบบฝึกทักษะการอ่าน เขียน
และสื่อสารของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับกิจกรรมอบรมส่งเสริมการใช้สื่อ/เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/02/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน/อาหารว่างเครื่องดื่ม สำหรับค่ายดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/02/2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำวารสารและจัดทำเอกสารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
27/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการติวเข้ม O-Net ม.3 และ ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน สำหรับห้องพยาบาลโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมค่ายดนตรีนาฏศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/1/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักกีฬา
8/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักเรียน
8/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ รหัสทรัพย์สิน อก.055-60-0218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ/วันชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/12/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/10/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
29/9/2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
27/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรมทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเอกสารตรวจติดตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
21/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำแฟ้มผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กิจกรรมอบรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์จัดทำเอกสารสรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
การรับสมัครการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
13/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีกีตาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกรีฑาและกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็๋นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกทักษะกรีฑาและกีฬาฟุตซอล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาสามัญประจeบ้านสeหรับห้องพยาบาลโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงห้องเรียน (โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท้าความสะอาดสุขภัณฑ์ ห้องน้้า ห้องส้วม (โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่ (โครงการส่งเสริมการมีวินัย เอกลักษณ์และอัตลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน (โครงการจัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา)
12/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬา กรีฑาและกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็นเลิศ (โครงการพัฒนาศัยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา)
1/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน(โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
30/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำวารสารและจัดทำเอกสาร งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
29/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดวัสดุในการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมผู้บริหารด้านคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล)
24/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมไหว้ครู (โครงการส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล)
24/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาท าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬากรีฑาและกีฬาฟุตซอล (โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ (โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล)
9/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
31/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
25/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/3/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
19/3/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
13/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด (กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการติวเข้ม O-Net ม.3 และ ม.6 (กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพืชผัก-วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมอบรมค่ายดนตรี นาฏศิลป์ (โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ค่าวัสดุสำนักงาน)
23/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
5/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำสื่อฝึกทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชน (โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดท าวารสารและจัดทำเอกสารงานประชาสัมพันธ์ (โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/วันคริสต์มาส
24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักกีฬา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาและกรีฑา
30/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2563
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายทำเนียบครู บุคลากร โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง แบตเตอร์รี่
สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๔๘๒๒ ขอนแก่น
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์สำหรับรถยนต์ส่วนกลางทะเบียนเลขที่ กจ 4822 ขอนแก่น
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมพัฒนาทักษะกรีฑาและกีฬาฟุตซอล
10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด
03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬา เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลและกรีฑา
02/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน
31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สeหรับใช้ในกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แบบกบนอกกะลา
31/08/2563
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับนักเรียนและครูเข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมค่ายดนตรี นาฏศิลป
27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม้ดอกไม้ประดับ
27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อสำหรับนางรำ
21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมทำสบู่เหลว
21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมนิเทศภายใน
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ท้าความสะอาดสุขภัณฑ์ ห้องน้้า ห้องส้วม
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และการศึกษา
19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมอบรม พัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมทักษะกีฬาและกีฬาฟุตซอล
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีฯ
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งอินเทอร์เนตความเร็วสูง
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบทองใส่เกียรติบัตรสำหรับใช้ในกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาลโรงเรียน
03/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดทำคู่มือนักเรียน
03/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน
03/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสื่อและแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน
 29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย จากโรคโควิด-19 และปรับพื้นที่ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตชอลและกรีฑา
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลและกรีฑา
24/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)
 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเก้าอี้
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบในการจัดการเรียนรู้
17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกวอลเลย์บอลและตาข่ายวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง   ครูช่วยสอนวิชาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์
31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร
18/12/2562