ยินดีต้อนรับ
Home 1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง
วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดทำแฟ้มผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กิจกรรมอบรมพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์จัดทำเอกสารสรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเครื่องดนตรีกีตาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกรีฑาและกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็๋นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกทักษะกรีฑาและกีฬาฟุตซอล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ยาสามัญประจeบ้านสeหรับห้องพยาบาลโรงเรียน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/8/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงห้องเรียน (โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท้าความสะอาดสุขภัณฑ์ ห้องน้้า ห้องส้วม (โครงการพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่ (โครงการส่งเสริมการมีวินัย เอกลักษณ์และอัตลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน (โครงการจัดหาและพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษา)
12/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬา กรีฑาและกีฬาฟุตซอล สู่ความเป็นเลิศ (โครงการพัฒนาศัยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา)
1/7/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิด (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน(โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
30/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำวารสารและจัดทำเอกสาร งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
29/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดวัสดุในการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา (โครงการส่งเสริมผู้บริหารด้านคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล)
24/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมไหว้ครู (โครงการส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล)
24/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาท าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมทักษะกีฬากรีฑาและกีฬาฟุตซอล (โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ (โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยม ความเป็นไทยและสากล)
9/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/6/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
31/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
25/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
สำหรับกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/3/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
19/3/2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
13/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม (โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะตามศักยภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่สวนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด (กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการติวเข้ม O-Net ม.3 และ ม.6 (กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพืชผัก-วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมอบรมค่ายดนตรี นาฏศิลป์ (โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ค่าวัสดุสำนักงาน)
23/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
5/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำสื่อฝึกทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมน าความรู้สู่ชุมชน (โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดท าวารสารและจัดทำเอกสารงานประชาสัมพันธ์ (โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/2/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/1/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่/วันคริสต์มาส
24/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
2/12/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารสำหรับนักกีฬา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
27/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาและกรีฑา
30/09/2563
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
30/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน
ประจำปีการศึกษา 2563
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายทำเนียบครู บุคลากร โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง แบตเตอร์รี่
สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๔๘๒๒ ขอนแก่น
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์สำหรับรถยนต์ส่วนกลางทะเบียนเลขที่ กจ 4822 ขอนแก่น
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมพัฒนาทักษะกรีฑาและกีฬาฟุตซอล
10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด
03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬา เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลและกรีฑา
02/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน
31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สeหรับใช้ในกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แบบกบนอกกะลา
31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับนักเรียนและครูเข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมค่ายดนตรี นาฏศิลป
27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม้ดอกไม้ประดับ
27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อสำหรับนางรำ
21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมทำสบู่เหลว
21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมนิเทศภายใน
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ท้าความสะอาดสุขภัณฑ์ ห้องน้้า ห้องส้วม
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และการศึกษา
19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมอบรม พัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมทักษะกีฬาและกีฬาฟุตซอล
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีฯ
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งอินเทอร์เนตความเร็วสูง
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบทองใส่เกียรติบัตรสำหรับใช้ในกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาลโรงเรียน
03/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดทำคู่มือนักเรียน
03/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน
03/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสื่อและแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน
 29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย จากโรคโควิด-19 และปรับพื้นที่ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตชอลและกรีฑา
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลและกรีฑา
24/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)
 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเก้าอี้
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบในการจัดการเรียนรู้
17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกวอลเลย์บอลและตาข่ายวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563
26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26/06/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
02/03/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง   ครูช่วยสอนวิชาฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์
31/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ครูช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร
18/12/2562