ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม

อบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และครูอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิชาการ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ฝ่ายปกครอง

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริการ

กิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านอำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

โครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูนฤพล พลคามนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่าย STEM ศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงแรมชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล

จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2564 โดยแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล “ครูดีศรีน้ำพอง” ประจำปี 2564 อวยพรผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดประจำเดือน ธ.ค. และ เดือน ม.ค. และแนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวปาจรียา สีทัดยศ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีระหว่างกันของโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล ครูพนารัตนื ใจหมั่น และครูพรรณี เถาว์ทิพย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีระหว่างกันของโรงเรียนภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม