ยินดีต้อนรับ
Home 1 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง
วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำป้ายทำเนียบครู บุคลากร โครงสร้างการบริหารการจัดการศึกษา
28/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเครื่อง แบตเตอร์รี่
สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๔๘๒๒ ขอนแก่น
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์สำหรับรถยนต์ส่วนกลางทะเบียนเลขที่ กจ 4822 ขอนแก่น
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง
23/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการ
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
14/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมพัฒนาทักษะกรีฑาและกีฬาฟุตซอล
10/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด
03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬา เข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลและกรีฑา
02/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับนักเรียนและครูเข้าร่วม กิจกรรมฝึกอบรมค่ายดนตรี นาฏศิลป
27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สeหรับใช้ในกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แบบกบนอกกะลา
31/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
28/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไม้ดอกไม้ประดับ
27/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อสำหรับนางรำ
21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมทำสบู่เหลว
21/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมนิเทศภายใน
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ท้าความสะอาดสุขภัณฑ์ ห้องน้้า ห้องส้วม
20/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน และการศึกษา
19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมอบรม พัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
19/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับใช้ในการฝึกซ้อมทักษะกีฬาและกีฬาฟุตซอล
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีฯ
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
13/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งอินเทอร์เนตความเร็วสูง
10/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบทองใส่เกียรติบัตรสำหรับใช้ในกิจกรรมคนดีศรีพระธาตุ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
05/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดทำคู่มือนักเรียน
03/08/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสื่อและแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน
 29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย จากโรคโควิด-19 และปรับพื้นที่ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตชอลและกรีฑา
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย
29/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารสำหรับนักกีฬาเข้าค่ายฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลและกรีฑา
24/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์)
 22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเก้าอี้
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
22/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบในการจัดการเรียนรู้
17/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกวอลเลย์บอลและตาข่ายวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
02/07/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
14/01/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
14/01/2563